Bij de start van dit college in 2018 was er een fiks tekort. Inmiddels is er weer sprake van een sluitende begroting. Dat is belangrijk om zelf als gemeente zeggenschap te houden. Door de keuze van de meerderheid in deze raad voor zelfstandigheid, is het niet gelukt om de lokale lasten met niet meer dan de inflatie te laten stijgen. De keuze voor zelfstandigheid brengt forse extra lasten met zich mee waardoor de ozb vorig jaar fors moest worden verhoogd. De volledige tekst van de algemene beschouwingen 2021 staat elders op de site. Dat zelfde geldt voor de financiële beschouwingen. De najaarsnota 2021 riep weinig discussie op.

Op 11 november was er opnieuw raadsvergadering. Het eerste agendapunt betrof de brief van de provincie over regionale samenwerking in Zaanstreek-Waterland. De provincie maakt zich zorgen over de slagkracht van de kleinere gemeenten in de regio. Wij delen die zorg met de provincie. In een gezamenlijke brief van gemeenten uit de regio wordt aangegeven dat er goed wordt samengewerkt. Het volgende onderwerp zijn de definitieve samenwerkingsafspraken MRA (Metropool Regio Amsterdam). Samenwerking op dit niveau is belangrijk om gezamenlijk een vuist te kunnen maken naar het rijk als het gaat om de toedeling van subsidies voor ontwikkeling van grote woningbouwlocaties en de bijbehorende infrastructuur om de locaties bereikbaar te maken. Voor Waterland is het van groot belang dat er een oplossing wordt gevonden voor het grote tekort aan woningen. In Waterland zijn  geen nieuwe grote locaties meer beschikbaar. Alleen door samen te werken met regiogemeenten kunnen we oplossingen voor onze inwoners realiseren. De besluitvorming is voorbehouden aan de afzonderlijke gemeenteraden. Daarmee is de democratische legitimatie gewaarborgd.

Hoogtepunt van deze avond was voor ons de Transitievisie Warmte. De bijdrage die Barend Klein Haneveld heeft geleverd, is afzonderlijk op de site gepubliceerd. In de bijdrage van enkele andere fracties zie je aarzelingen om te gaan beginnen. We hadden natuurlijk al veel eerder moeten beginnen. De grootste bedreiging voor het klimaat is de gedachte dat een ander het wel zal oplossen. Terwijl  er geen tijd meer verloren mag gaan. Naar aanleiding van een motie heeft wethouder Astrid van de Weijenberg toegezegd elke twee jaar met een rapportage te komen zodat bijsturing mogelijk is. Een motie waarin werd opgeroepen om geen gasleidingen te verwijderen uit woningen, kon makkelijk worden overgenomen. Er zijn geen plannen om gasleidingen te verwijderen.
 De overige punten op de agenda riepen niet veel discussie op.

Daarna was er stemming over de motie om zo snel mogelijk te starten met de realisatie van een nieuwe milieustraat in Katwoude. In onze ogen een onverantwoord besluit. En, zo als Vincent Koerse verwoordde, een oorlogsverklaring aan de inwoners van Katwoude. Gelukkig bleef de wethouder rustig. Hij legde keurig uit dat voor de benodigde ruimtelijke procedures eerst alle aspecten, zoals verkeer en financiën, in beeld moeten worden gebracht. Voor ons staat vast dat een eigen milieustraat duurder zal zijn en een lager dienstverleningsniveau ( denk aan openingstijden ) zal kennen. Opnieuw zullen de lokale lasten meer moeten stijgen dan  de inflatie. Zie ook het verslag over de vergadering van september.

Op 18 november de laatste vergadering in de reeks van drie. Als enige onderwerp in de voorbereidende raad een lening aan Alliander. Alliander is het overheidsbedrijf dat zorg draagt voor de electrische infrastructuur. Om te kunnen voorzien aan de sterk gestegen behoefte ( onder meer door zonne- en windenergie ) moet er in de komende 10 jaar 12 miljard euro worden geïnvesteerd in nieuw kabels. Om te kunnen lenen tegen een laag rentepercentage vraagt Alliander aan de aandeelhouders om een converteerbare lening te verstrekken. Zonder veel discussie akkoord.