Wat deden we?

 • Statushouders hebben meer zorg en aandacht gekregen. Door sollicitatietraining en intensieve persoonlijke begeleiding weten ze beter hoe de Nederlandse samenleving werkt en komen ze sneller aan een baan.
 • In de bijstand mag een bedrag aan giften gehouden worden zonder korting op de uitkering, schenkingen op het gebied van witgoed (koelkast, wasmachine) zijn ook toegestaan.
 • Beschut werk is voor sommigen de enige veilige manier van werken. Medewerkers afkomstig van de sociale-werkvoorziening Baanstede zijn inmiddels uitstekend geïntegreerd in de groendienst en de huishoudelijke dienst van de gemeente Waterland.
 • Met het bedrijfsleven hebben we afspraken gemaakt over het in dienst nemen van jongeren, ouderen, laaggeschoolden, mensen met een handicap en statushouders.
 • Jongeren in de bijstand krijgen met voorrang aandacht van jobcoaches.
 • Het fonds voor Jeugd, Cultuur en Sport is opgehoogd.
 • Schulden komen eerder in beeld en kunnen dus eerder opgelost worden. De gemeente speelt hierin een belangrijke rol.
 • Slachtoffers van de toeslagenaffaire zijn ondersteund door kwijtschelding van hun schulden, zoals belastingen.
 • We hebben de landelijke corona-regelingen rondom de ondersteuning van zelfstandigen ruimhartig uitgevoerd.
 • Het nieuwe respijthotel geeft overbelast rakende mantelzorgers enige ruimte. Degene voor wie ze zorgen wordt hier deskundig opgevangen.

Wat willen we?

 • Regelingen zijn helder, bekend, en eenvoudig aan te vragen.
 • De nieuwe Wet Inburgering legt de verantwoordelijkheid voor taalscholen bij de gemeente. Die moet zorgen dat vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten en dat de kinderopvang goed is geregeld.
 • Schulden en geldzorgen moeten niet alleen opgelost worden, maar ook moeten we er alles aan doen om schulden en stapeling van schulden te voorkomen. Er moet dus blijvende aandacht zijn voor goed preventiebeleid en hulp wanneer mensen dreigen te verzuipen.
 • De vergrijzende samenleving vraagt steeds meer van mantelzorgers en vrijwilligers. De gemeente ondersteunt hen via het WMO-loket zoveel mogelijk.
 • Aanbestedingen in de zorg moeten zich richten op kwaliteit en op innovatie. Niet de prijs maar de kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop.
 • Bewoners- en cliëntenorganisaties worden actief betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid rond zorg, welzijn en wonen.
 • De gemeente maakt gebruik van haar rol als werkgever om stage- en werkervaringstrajecten te bieden aan schoolgaande jongeren, nieuwe Nederlanders en uitkeringsgerechtigden die willen terugkeren op de arbeidsmarkt. De gemeente creëert zoveel mogelijk volwaardige banen en zo min mogelijk uitzend- of interimbanen.
 • De gemeente stelt zich open voor de mogelijkheid om mee te doen aan experimenten met het basisinkomen. Minder regels en meer vrijheid om bij te verdienen zal het uitgangspunt zijn voor de bijstand.
 • Bij een gezonde leefstijl hoort sport en bewegen, zoals wandelen, hardlopen en fietsen. Dat willen wij actief stimuleren.