Wat deden we?

 • Natuurontwikkeling vindt vooral plaats door de provincie en terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer en Landschap Noord-Holland. Wij zorgden dat we goed aangesloten zijn bij de plannen voor Waterland-Oost. En proberen het belang van de natuur en van de boeren met elkaar in evenwicht te brengen.
 • In de groenvisie is vastgelegd dat Waterland het openbaar groen zal beschermen en zo mogelijk uitbreiden. Wij verkopen daarom geen openbaar groen aan particulieren.
 • We hebben bomen die vanwege nieuwbouwprojecten niet konden blijven zoveel mogelijk verplaatst.
 • We hebben biodiversiteit bevorderd door het aanleggen van ijsvogelwanden, ecologische oevers, later maaien op aangewezen plekken en het op een duurzame manier bestrijden van plagen zoals de eikenprocessierups.
 • Het parkeerterrein op het Hemmeland kreeg bomen en grastegels waardoor het een groene uitstraling heeft en het water gemakkelijker weg kan.
 • We zijn prominent aanwezig in de Metropoolregio Amsterdam en praten mee met de hier ontwikkelde verstedelijkingsstrategie. Zo zorgen we dat de waarde van het open landschap onder de aandacht blijft.
 • We hebben lokale intiatieven voor vergroening van de opendare ruimte ondersteund

Wat willen we?

 • We willen samen met boeren en natuurorganisaties kijken naar toekomstbestendige landbouw en we stimuleren nieuwe mogelijkheden voor hun bedrijfsvoering.
 • We zijn voor het behoud van stolpen en de splitsing van bestaande stolpen. Dat vergroot de kans dat ze behouden blijven.
 • Dijkversterking, in Uitdam, Katwoude, op Marken en straks in Monnickendam, moet zoveel mogelijk plaatsvinden met behoud van het cultuurhistorische karakter van de dijken. De gemeente ondersteunt kernraden in het overleg met Rijkswaterstaat en de Alliantie Markermeerdijken.
 • Uitbreiding woningbouw kan op een beperkt aantal, reeds aangewezen plekken in Waterland. En niet in het groen.
 • De karakteristieke lintbebouwing met open ruimten in Overleek, Zuiderwoude en Uitdam houden we in stand, maar we zijn niet tegen ieder project waarbij het lint verdicht wordt.
 • De waterkwaliteit wordt bevorderd door goed onderhoud. Op tijd baggeren en duurzaam baggeren.
 • We zorgen voor bloemrijke bermen en maaien niet te vaak, niet te vroeg en op de juiste manier.
 • Veen kenmerkt het landschap van Waterland. De daling van het veen en de CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaat, baren zorgen. We stimuleren proeven voor behoud van het veen. We stimuleren ook nieuwe natte landbouw om het veen te behouden.
 • De Purmer is en blijft groen, de plancapaciteit voor woningbouw ten noorden van Amsterdam is voldoende om in de woningbehoefte tot 2040 te voorzien.
 • We stimuleren het ontstenen van tuinen bij particulieren en vinden dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven op het gebied in de openbare ruimte. Het plein voor het gemeentehuis wordt dus groen.