Dus moeten wij goed nadenken waar wij onze ambtelijke capaciteit en het gemeenschapsgeld aan willen besteden en waar wij handig gebruik kunnen maken van wat er al is of wordt gedaan. Bovendien is niet alleen het geld schaars, maar ook de ruimte. Met die ruimte moeten wij voorzichtig omspringen. Al met al komt het neer op de vraag: waar ligt voor ons de prioriteit als het gaat om onze dienstverlening aan de Waterlandse inwoners.

Het debat over de milieustraat in de raadsvergaderingen van september laat goed zien waar de verschillende politieke partijen de prioriteit leggen.

Voor de zomervakantie heeft het college van B&W het besluit genomen om gebruik te blijven maken van de milieustraat in Purmerend en dus geen nieuwe milieustraat in Katwoude te bouwen. VVD en WaterlandNatuurlijk dienden daarop moties in om enerzijds de milieustraat op het Galgeriet tijdelijk nieuw leven in te blazen en anderzijds direct te beginnen met de voorbereiding van een nieuwe milieustraat in Katwoude. Deze moties werden door de andere partijen niet gesteund. Wel sprak ook het CDA zich uit voor de bouw van een milieustraat in Katwoude, maar zij wil eerst onderzoeken welke route moet worden gelopen om dit te realiseren. De belangrijkste redenen die door deze drie partijen werden gegeven waren 1) de wens om een milieustraat binnen de eigen gemeentegrenzen te hebben; 2) ten behoeve van de dienstverlening.

GroenLinks is voor het gebruiken van de milieustraat van Purmerend en tegen de bouw van een nieuwe milieustraat in Katwoude. Daar hebben wij de volgende redenen voor:

  1. Afvalstoffendienstverlening gaat verder dan alleen de milieustraat: voor GroenLinks betekent een goede afvalstoffendienstverlening dat inwoners: a) hun afval gemakkelijk kunnen scheiden; b) het grootste deel van hun afval dichtbij kwijt kunnen; c) hun afval kwijt kunnen op een tijd die voor hen uitkomt. Deze dienstverlening gaat verder dan een milieustraat. Het gaat om het pakket aan diensten waar de inwoner gebruik van kan maken. Wij vinden dat dit vooral decentraal zou moeten gebeuren. Met andere woorden: de gemeente komt naar de inwoner in plaats van andersom. Dit kan door meer ondergrondse containers te plaatsen (zodat inwoners altijd hun afval kwijt kunnen), grofvuil frequent op te halen en voor vaker voorkomend grofvuil (zoals bijvoorbeeld tuinafval) aparte brenglocaties te faciliteren. Het meeste hiervan organiseert de gemeente, in samenwerking met vrijwilligers, reeds. Hoewel ze een succes zijn op Marken, is alleen voor de ondergrondse containers in Monnickendam nog geen raadsmeerderheid (hier hebben CDA, VVD en WaterlandNatuurlijk tegen gestemd). Bovenstaande oplossingen betekenen niet dat een milieustraat niet belangrijk is. Wij denken echter niet dat de voordelen voor de kwaliteit van de dienstverlening van een milieustraat in Katwoude (max. 10 minuten dichterbij voor sommige kernen, maar voor andere kernen weer verder weg) opwegen tegen de nadelen (krappere openingstijden en waarschijnlijk, vanwege beperkte ruimte, een langere doorlooptijd).
  2. Een eigen milieustraat kost onevenredig veel geld: een eigen milieustraat vergt grote initiële en structurele investeringen. Voorzichtige berekeningen van de gemeente laten een initiële investering van minimaal 1,5 miljoen zien en structurele meerkosten (ten opzichte van een milieustraat in Purmerend) van 2 tot 3 ton. Deze kosten worden via de afvalstoffenheffing doorberekend aan iedereen, terwijl lang niet alle inwoners profijt hebben van een eigen milieustraat (immers de kernen in het buitengebied moesten al in de auto stappen om naar Monnickendam te rijden en de bezoekfrequentie van de milieustraat verschilt per inwoner). GroenLinks vindt dat eventuele lastenverzwaring en geld uit de algemene reserve beter ten goede kan komen aan bijvoorbeeld de jeugdzorg, welzijnsactiviteiten, een nieuwe sporthal, onderwijshuisvesting en verduurzaming.
  3. Katwoude is geen geschikte plek voor een milieustraat: de milieustraat zou volgens WaterlandNatuurlijk, CDA en VVD op een weiland in Katwoude moeten worden gebouwd (hier staat nu het tijdelijke kantoor van het Hoogheemraadschap). Voor dit stuk land is een aantal jaar geleden, onder veel weerstand van Katwouder bewoners, een bestemmingsplan met meerderheid van de raad aangenomen. Dit bestemmingsplan moest een bedrijfserf mogelijk maken ten behoeve van uitplaatsing van de bedrijven op het Galgeriet, maar onder strenge voorwaarden. Een van die voorwaarden waren o.a. het voldoen aan een beeldkwaliteitsplan (dat karakteristieke bouw vereist) en het uitsluiten van bepaalde industrie, waaronder een milieustraat. GroenLinks was en blijft tegen dit bedrijfserf, maar was wel blij dat er in ieder geval strenge voorwaarden aan werden verbonden. Deze voorwaarden doen het CDA, de VVD en WaterlandNatuurlijk nu af als ‘een foutje in het bestemmingsplan’. Dat getuigt in onze ogen niet van een betrouwbare overheid. Naast de natuur- en culturele waarde van het beoogde gebied is ook de toegangsweg niet geschikt voor verkeersstromen zoals die van een milieustraat. Het beoogde stuk grond ligt vlakbij een nu al gevaarlijke en onoverzichtelijke kruising met de N247 en aan een landelijke weg.

Naast onze teleurstelling in de inhoudelijke standpunten, verdiende het debat zelf, waar wantrouwen jegens elkaar de boventoon voerde, ook geen schoonheidsprijs. Waar alle partijen het wel over eens waren, was dat moet worden onderzocht hoe de verkeersstromen in Ilpendam kunnen worden beperkt nu de AFA (Automatische Fysieke Afsluiting) op de Hofburg kapot is. Verkeersproblematiek (van zwaar verkeer tot hard rijden) is in veel kernen aan de orde. Wij hopen dat dit onderzoek een voorschot is op een kernenbrede aanpak van hardrijden en sluipverkeer. 

Foto: RTV Purmerend