De laatste keer was net voor de allereerste lockdown, op donderdag 12 maart 2020. Door het vervallen van de anderhalve meter regel zijn de coronaregels in de raad ook (voorlopig) opgeschort. Na zo’n lange periode online of met een halflege raadstafel vergaderen voelt het toch een beetje gek om met zoveel zo dicht op elkaar te zitten. Voor onze inmiddels doorgewinterde duo-raadsleden Jochem Beintema en Daan van den Eeckhout was het de eerste keer dat we in duo’s aan tafel zitten. Best een bijzonder moment dus.

Agendapunt 1: de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Waterland 2021

Deze maand een korte agenda. De voorbereidende raad begon met de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs in de gemeente Waterland. In begrijpelijke taal gaat dit over de (aanvraag)procedure, voorwaarden, criteria en vergoedingen voor bepaalde voorzieningen voor scholen, voornamelijk gericht op het schoolgebouw. Dit is geen nieuw beleid en in de raad wordt alleen gesproken over een vernieuwing. Het enige opvallende in deze Waterlandse verordening is dat er op een andere manier wordt gekeken naar de hoeveelheid lokalen die het Bernard Nieuwentijd College (BNC) in Monnickendam nodig heeft. Normaal gesproken wordt het aantal benodigde lokalen berekend via een Ruimte behoeftemodel van de VNG. In het kort is dit een model waarmee op basis van vier onderdelen berekend wordt hoeveel ruimte een middelbare school nodig heeft.

Bij één van de onderdelen wordt gekeken naar het aantal leerlingen in het vierde leerjaar. Doordat er op het BNC maar drie jaar HAVO gevolgd kan worden. Door deze unieke situatie is ervoor gekozen om de oude berekening voor de benodigde ruimte te blijven gebruiken om zo het BNC niet te weinig ruimte toe te kennen. 

Vincent Koerse geeft namens GroenLinks in het debat aan dat wij het voorstel kunnen steunen en benoemd de situatie rondom het BNC nog als een mooie reden om te kunnen afwijken van de verordening. Concluderend kan GroenLinks instemmen met de actualisatie. 

Agendapunt 2: (concept) Programma en overzicht Onderwijshuisvesting

Ook het tweede onderwerp op de agenda gaat over de huisvesting van de Waterlandse scholen. Er wordt voorgesteld om €12.500,- per jaar beschikbaar te stellen om in de Grote Grutto in Ilpendam een tekort aan ruimte op te lossen. Alle partijen stemmen in de besluitvormende vergadering voor het voorstel.

Agendapunt 3: Debat over het woningbouwplan Stiereveld Watergang

Dan het derde agendapunt, geagendeerd door de VVD. Ook hier zit Vincent aan tafel. Vincent geeft aan knarsetandend te kunnen instemmen met het voorliggende voorstel. GroenLinks betreurt het ten zeerste dat de sociale koopwoningen die op het Stiereveld gerealiseerd gaan worden uiteindelijk voor meer verkocht gaan worden dan vooraf met de projectontwikkelaar is afgesproken. In onze ogen is sociale koop niet sociaal, en zeker niet als huizen worden verkocht voor meer dan 230.000 euro.

In de gemeente Waterland is afgesproken dat minimaal 30% van de woningen sociaal moeten zijn. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen sociale koop en sociale huur. Dit is niet het eerste project waaruit in onze ogen blijkt dat sociale koop niet echt sociaal is. Door hier toch gebruik van te maken verliest de al enorm krappe sociale huurwoningmarkt nog meer aanbod in de toekomst.

Agendapunt 4: Debat n.a.v. Propositie Zaanstreek-Waterland

Dit agendapunt is geagendeerd door WaterlandNatuurlijk. Dit is niet de eerste keer dat wij het hebben over regionale regelingen, en in onze ogen is dat van essentieel belang om als kleine gemeente goed samen te werken met onze buurgemeenten. Jochem Beintema geeft namens GroenLinks aan dat wij voorstander zijn van de MRA. Als kleine gemeente kunnen we daar echter weinig veranderen. Jochem pleit daarom juist voor goede samenwerking met Zaanstreek-Waterland, om samen op te trekken, en zo onze belangen beter behartigen.

De raadsvergadering

Een week later is er gestemd over de eerste twee agendapunten, beide aangenomen. Gezien er voor de laatste twee agendapunten geen moties zijn ingediend heeft daar ook geen stemming plaats gevonden. Wel heeft GroenLinks nog twee mondelingen vragen gesteld. 

Als eerst een vraag over de verkoop van de jachthaven Marina in Monnickendam. Vincent Koerse verteld dat GroenLinks signalen heeft opgevangen dat ligplaatshouders intimiderend zijn benaderd om bestaande contracten te beëindigen of te wijzigen. De vraag aan het college is of het college bekend is met de verkoop van de jachthaven, is het college op de hoogte van de toekomstplannen van de jachthaven en mogelijk het hotel en is het college bereid om met de eigenaar in overleg te treden over de toekomstplannen en de omgang met de ligplaatshouders en de uitkomst hiervan terug te koppelen naar de raad. 

De wethouder geeft aan dat er al gesproken is met de nieuwe eigenaren. De gemeente is echter nog niet op de hoogte van de plannen, en de gemeente wordt daar pas van op de hoogte gesteld als er een verzoek voor vooroverleg wordt aangevraagd. Mocht dat aan de orde zijn dan komt de wethouder terug bij de raad. Verder ziet de wethouder het als een privaat-rechtelijke kwestie tussen jachthaven en ligplaatshouder.

De tweede vraag gaat over de stroomvoorziening van reclameborden bij de ingangen van Monnickendam. De stroom wordt opgewekt door dieselgeneratoren, en hier is geen vergunning voor nodig vanuit de gemeente Waterland. GroenLinks vraagt zich af waarom er geen uitstootvrije vorm van noodstroomvoorziening staat en hoopt dat het college de stekker uit deze vervuilende dieselgeneratoren haalt.

De wethouder geeft aan dat er vroeger ook al een reclamebord stond. Wel deelt het college de opvatting dat het niet de bedoeling is om stroom via een dieselaggregaat te gebruiken. De ondernemer heeft al anderhalf jaar geleden gevraagd aan Liander om stroom aan te leggen, en Liander heeft dat tot nu toe niet voor elkaar gekregen. Mede dankzij de vragen van GroenLinks heeft de ondernemer toegezegd binnen afzienbare tijd te stoppen. Liander heeft beloofd een hybridegenerator neer te zetten met minder aanslag op het milieu. 

Het einde van de vergadering & volgende maand

Na minder dan een uur vergaderen is de besluitvormende vergadering alweer afgerond. Dit is echter de stilte voor de storm. In november staan de algemene beschouwingen en de begroting op de agenda. Onze fractie kijkt erg uit naar de komende debatten.

Foto: gemeente Waterland