Kerkenvisie

In Januari werden we geïnformeerd over de kerkenvisie die nog in ontwikkeling is, het is belangrijk dat we voor mogelijke herbestemming van kerkgebouwen een gemeentelijk beleid hebben, de eerste voorkeur is om kerkgebouwen altijd publiek toegankelijk te houden.

Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie duurzaamheid en energiearmoede

Ook werd het onderzoek van de Rekenkamer over duurzaamheid en energiearmoede gepresenteerd met duidelijke aanbevelingen voor college en raad. In Waterland ligt er een kans om energiearmoedebeleid in het sociaal domein te borgen.

Bibliotheek

In de raadsvergadering bespraken we financiering van de bibliotheek, uitbreiding digitale faciliteiten en studie/werkplekken gaat door dankzij extra geld vanuit het rijk.

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen werden aangepast ivm een wetswijziging: dit betrof de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, Gemeenschappelijke GezondheidsDienst (GGD) Zaanstreek-Waterland, omgevingsdienst IJmond, recreatieschap Twiske-Waterland.

Een mede door GroenLinks en PvdA ingediend amendement om meer (financiële) sturing te krijgen op de GGD werd met algemene stemmen aangenomen.

Dankzij tegenstemmen van WaterlandNatuurlijk, VVD, D66 en Jouw Waterland werd de zienswijze op wijziging recreatieschap Twiske-Waterland afgewezen, daarmee geeft Waterland nu helemaal geen zienswijze af en kan de gemeenschappelijke regeling niet aangepast worden.

Zoekgebied windenergie de Nes in de Regionale EnergieStrategie (RES)

De uitbreiding van het zoekgebied werd tegengehouden door een meerderheid van de raad. Alleen GroenLinks, D66 en PvdA willen serieus onderzoek naar de (on)mogelijkheden van uitbreiding of opschaling van de windturbines bij de Nes. De andere partijen willen niet eens dat er onafhankelijk onderzoek en onafhankelijke draagvlakmetingen plaatsvinden. Een ideologisch gedreven besluit dus waardoor de kans op enige ontwikkeling voorlopig weer heel klein is geworden.

Verkeersmaatregelen binnenstad Monnickendam

Een werkgroep, met daarin ook ons raadslid Jochem Beintema, uit de raad heeft na veel overleg met inwoners en belanghebbenden het voorstel gedaan om het autoverkeer in de binnenstad een deel van de dag te beperken, allicht met invoering van een voetgangersgebied, de verdere invulling wordt aan het college overgelaten. Voor de CDA fractie ging dit te ver, een door hen afgezwakt voorstel haalde het niet. De voorstellen van de werkgroep werden met een ruime meerderheid aangenomen

Galgeriet

Fasering Galgeriet kon zonder stemming door dat betekend dat de start bouw nu echt voor dit jaar op de planning staat! Vislood in (vis)water werd door D66 geagendeerd de zorgen over waterkwaliteit werden raadsbreed gedeeld en ook alle visverenigingen zijn al actief om lood uit te faseren, dus ook hier was een besluit verder niet nodig.

Wateroverlast Markermeer en Gouwzee

Het hoogwater in januari 2024 heeft buitendijks voor veel overlast gezorgd, de burgemeester heeft aangegeven dat er al een evaluatie plaatsvind samen met Rijkswaterstaat en de andere getroffen gemeenten in het Markermeergebied. Ondanks dat diende de CDA fractie een overbodige motie in om dit af te dwingen, deze motie konden wij dus ook niet steunen.

Gemeentelijke financiën en de financiële dekking raadsvoorstellen

De VVD fractie was niet blij met de begrotingsbehandeling en de collegevoorstellen die daar op volgden en wilde graag nogmaals de financiële uitgangspunten van het coalitieakkoord uitspreken in een motie. Na aanpassingen aan de motie door CDA en WaterlandNatuurlijk stond er niets nieuws meer in de motie en konden we deze steunen. Saillant detail is dat de portefeuille financiën nou juist bij de VVD ligt. Het komende najaar zal financieel gezien heel ingewikkeld worden, dit omdat de begroting meerjarig sluitend moet zijn, met een stijgen van de lasten in lijn de met de inflatie. We weten nog niet of een nieuw te vormen kabinet met geld zal komen om bijvoorbeeld voorzieningen in kleine kernen te behouden.

Insprekers

De voorzitter van de Waterlandse Hockeyclub sprak in over het gebruik door de verschillende clubs en verenigingen van sportpark Markgouw in Monnickendam en de velden waar andere Waterlandse sportverenigingen gebruik van maken. Dit moet op een heldere manier in kaart gebracht worden door het college zodat er een eerlijke verdeling van ondersteuning aan clubs kan plaatsvinden.

Een inwoner uit Uitdam sprak in over het toevoegen van een woning in het buitengebied, een ingewikkelde aanvraag omdat de provincie daar een grote rol bij speelt. In overleg met het college moet de initiatiefnemer besluiten of hij de aanvraag daadwerkelijk indient.

Leden Rekenkamer Waterland

Verder benoemden we de leden van de Rekenkamer Waterland er mogen sinds 1 januari geen raadsleden meer in de rekenkamer zitten, dus moest een nieuwe commissie worden samengesteld. Raadsbreed werden deze benoemingen gesteund. Ook de toekenning van de Waterlandse erepenning aan Simon Verbeek (CDA) kon op universele steun rekenen, zo vele jaren en zo een brede inzet voor de Waterlandse gemeenschap is werkelijk uniek te noemen.

Ten slotte

Ten slotte werden we in februari als raad nog voorgelicht over de onderzoeklocaties voor tijdelijke woningbouw, ook inwoners konden daar op reageren. Het college maakt nu een afweging en komt later dit jaar met een voorstel om op 1 van de voorgestelde locaties hiermee te beginnen. Verder kregen we voorlichting over de Strategische gebiedsvisie De Purmer, dit komt in Maart in de raad aan de orde. De noodzaak van goede gegevensbescherming kwam duidelijk naar voren in de informatieavond over de moderne digitale werkplek voor de werknemers van de Gemeente Waterland

De bereikbaarheid van Waterland tijdens de werkzaamheden aan de Nekkerbrug over het kanaal op de A7 in Purmerend staat onder grote druk. Zelfs als het lukt om 10 tot 15% van de reizigers de auto uit te krijgen dan zal er nog sprake zijn van grote vertraging. Tijdens de informatieavond werden we als raad niet gerustgesteld en we blijven aandringen om maatregelen om de doorstroming van vooral het openbaar vervoer te bevorderen. Dan is er tenminste nog een echt alternatief voor het woon-werkverkeer.