Al die organisaties, ondernemers, clubs en verenigingen die alles moeten afzeggen of digitaal laten verlopen en de raad van Waterland gaat toch gewoon door met fysiek vergaderen, dat is een affront. In alle mogelijk denkbare organisaties van verschillende omvang kan er gewoon probleemloos digitaal vergaderd, gedebatteerd en besloten worden. Wij vinden dat dit voor een gemeenteraad niet anders is.

Ook zien we deze handelswijze als een mogelijke uitsluiting voor (duo)raadsleden aan het debat. Mocht een van hen corona-achtige verschijnselen krijgen is het nu, in afwachting van een test uitslag, niet mogelijk om deel te nemen aan het debat. Bij digitaal vergaderen heeft elk raadslid de mogelijkheid om zelf te kiezen om mee te doen of niet, bij fysiek vergaderen is dat helaas niet het geval. Ook (duo)raadsleden die in de kwetsbare groepen vallen en nog geen boosterprik hebben mogen ontvangen kunnen in de positie terechtkomen dat ze wel deel willen nemen aan het debat, maar door hun situatie nu buitengesloten worden. Dat doet pijn aan ons democratische hart.

Uiteindelijk, na een uitgebreide afweging van onze mogelijke reacties, zijn we tot de conclusie gekomen dat we ons niet willen laten dwingen tot onttrekking aan het democratisch proces en hebben we besloten om, onder zwaar protest, naar de voorbereidende vergadering te komen. Als de besluitvormende raad ook fysiek plaats gaat vinden zullen we daar alleen met onze 3 raadsleden verschijnen om te kunnen stemmen namens de inwoners.

Voorbereidende vergadering

Tijdens de voorbereidende vergadering was alleen Vincent Koerse aanwezig. Daan van den Eeckhout moest vanwege Corona verschijnselen helaas verschiet laten gaan waardoor Vincent bij alle onderwerpen het woord heeft gevoerd namens Groenlinks.

 1. Verklaring van geen bedenkingen Dorpsstraat 32 AB Ilpendam
  Door het positieve advies van de Monumenten en Welstandscommissie ten aanzien van de aanpassing van de verklaring kan dit onderwerp voor ons door naar de besluitvormende raad;
 2. Bestemmingsplan Noordeinde 80-86
  Groenlinks is positief over het bestemmingsplan en kan daardoor naar de besluitvormende raad;
 3. Controleprotocol 2021
  We zijn positief over het controleprotocol 2021 zoals hij is gepresenteerd.
 4. Belastingverordeningen 2021
  Alle heffingen en belastingvoorstellen die er liggen worden gezien als uitvoering van de begroting en kunnen dus door naar de besluitvormende raad.
 5. Ontwerpbestemmingsplan woningbouw Sportcomplex Marken
  Complimenten aan het college voor het realiseren van een ontwerpbestemmingplan welke probleemloos doorgang kan gaan vinden. Daarnaast zijn we trots om samen met alle andere partijen in raad en oppositie ons steentje te hebben bijgedragen aan de planvorming van dit project. Wij vinden het voor de doorstroom binnen de woningmarkt en kansen voor de jeugd belangrijk dat er ruim aantal sociale huurwoningen komen die beschikbaar worden gesteld voor Waterlanders, maar ook voor mensen die willen genieten van onze schitterende gemeente.
 6. Doelgroepenverordening en 7. Grondbeleid gemeente Waterland 2021
  De fractie GroenLinks is groot voorstander van deze doelgroepenverordening. Op deze manier maken we het voor starters en ook hopelijk vooral voor Waterlanders makkelijker om een eigen woning te kopen.
  Om dit te laten slagen is het wel belangrijk dat een volgende coalitie verdere afspraken maakt in het Grondbeleid over de verdeling in sociale huur/koop en vrijesectorwoningen die de komende jaren gebouwd gaan worden in Waterland.
  Terecht merkt de PvdA op dat er niet alleen gedacht moet worden aan meer seniorenwoningen om ook aan het einde van de keten door stroming te verzorgen binnen de woningmarkt.

Besluitvormende raad

De besluitvormende raadvan december was een van de kortste van 2021. Jaap Wortel gaf een update vanuit de regioraad vervoerregio Amsterdam. Het programma van eisen wordt in voorjaar 2025 geëvalueerd.

De conceptbesluitenlijst van 14 oktober 2021 was nog niet vastgesteld en is unaniem vastgesteld net als de vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken, Bestemmingsplan Noordeinde 80-86, Ontwerpbestemmingsplan woningbouw Sportcomplex Marken, Amendement CDA Bestemmingsplan Marken Nieuwe Werven 2022 en de Doelgroepenverordening.

De Verordening heffingen 2022 werd ook bijna volledig aangenomen. Enkel de Verordening onroerendezaakbelasting 2022 werd niet volledig aangenomen, VVD stemde tegen aangezien de onroerendezaakbelasting. Het Controleprotocol heeft de goedkeuring van bijna alle partijen, alleen de VVD stemde tegen.

Op de Verklaring van geen bedenkingen Dorpsstraat 32 AB Ilpendam kwamen wel wat opmerkingen. Ondanks dat het plan goed is blijkt dat er vanuit gestelde vragen en meerdere reacties van bewoners dat er wel wat op- en aanmerkingen zijn. Dit concept is goed, maar er moet in een volgend document gekeken worden naar deze vragen van diverse fracties over parkeren en bebouwing op deze plek. Portefeuillehouder Theo van Eijck gaf reactie op de vragen waarna de fractie Groenlinks voldoende aanknopingspunten ziet om voor het voorstel te stemmen en gaat ervanuit dat de gestelde vragen meegenomen worden in verdere planvorming.

De heer Pen sprak in namens het buurtcollectief oud Monnickendam om aandacht te vragen over de verkeersproblematiek. Zwaar verkeer, snelheid en parkeerdruk leveren een negatief op voor de verkeersveiligheid en het welzijn van de inwoners. Groenlinks ziet graag dat de werkgroep spoedig bij elkaar komt om afspraken te maken over de situatie. Daarnaast willen we de kernen autoluw maken door onder andere vergunningparkeren in te voeren.

Overlijden Hans de Jong

Helaas ontvingen wij voor de feestdagen het trieste nieuws dat Hans de Jong ons ontvallen is. Hans was een zeer gewaardeerd collega is de raad en wij hebben dan ook als fractie veel waardering voor zijn jarenlange inzet in de Waterlandse politiek. Hans deed altijd in het belang van Waterlanders, dat zullen we enorm gaan missen.
We wensen de nabestaanden, vrienden en fractiegenoten van de VVD heel veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Beste wensen

Tot slot wensen wij eenieder de aller beste wensen voor 2022. Dat het een jaar mag worden met veel sociale verbinding na een periode van ingrijpende maatregelen om de Coronapandemie een halt toe te roepen. Veel gezondheid, plezier en gelukgewenst voor jou en je naasten en hopelijk treffen we elkaar vaak in dit nieuwe jaar.