De begroting sluit met een klein overschot. Zowel in 2022 als de jaren 2023-2025. Een knappe prestatie waar het college een compliment voor toekomt. De prestatie krijgt nog meer reliëf als we ons realiseren dat vorig jaar in meerderheid werd besloten om zelfstandig te blijven. Deze beslissing sloeg een extra gat in de begroting. Ook dat gat is gedicht. Voor een fors deel was daar een verhoging van de OZB voor nodig. Dat doorkruiste een ander uitgangspunt van het coalitieakkoord. Namelijk dat de lokale lasten niet meer zouden stijgen dan de inflatie. Dat hebben we dus niet waar kunnen maken door het meerderheidsbesluit. Mijn fractie spreekt de hoop uit dat bij een besluit over de milieustraat het aspect van de woonlasten een belangrijk criterium is.

De begroting is sluitend en de reservepositie is goed te noemen. Desondanks is het nodig om de financiën strikt te bewaken. In de auditcommissie is besproken om als uitgangspunt te nemen om alleen bij de begroting en bij de voorjaarsnota nieuwe budgetten beschikbaar te stellen. Op die manier is integrale afweging gewaarborgd. Graag hoor ik van het college of ze dit uitgangspunt onderschrijven.

Een ander aandachtspunt is het plan Galgeriet. Er zijn grote bedragen mee gemoeid. Komend jaar worden belangrijke inkomsten verwacht. Het is goed om die inkomstenstroom goed te bewaken. De omvang van de reservepositie wordt hierdoor mede bepaald.

Voorzitter, per saldo overheerst tevredenheid en tegelijkertijd het besef dat een scherpe budgetbewaking noodzakelijk blijft. Mijn fractie kan instemmen met de begroting 2022.

Ruimtelijk domein

Van belang dat er voldoende haalbare en betaalbare woningen komen. Met enige afgunst kijken we naar de 30-30-40 regel die Purmerend hanteert. Wij willen dit punt in discussie brengen en kijken of het ook voor onze gemeente wenselijk is. Wij zijn er in ieder geval voorstander van.

Een ander punt is de zelfbewoningsplicht. Wij maken ons zorgen over het grote aantal woningen dat aan de reguliere woningmarkt wordt onttrokken. Mijn collega mevr. Willig-Tol zal hierover namens onze fractie een motie indienen.

Uiteraard kan het thema duurzaamheid niet onbenoemd blijven. Wij zijn weliswaar tevreden over het duurzaamheidsfonds maar er is meer inspanning nodig. De regionale energiestrategie en de transitievisie warmte zijn belangrijke instrumenten om groene stroom en groene warmte te kunnen waarborgen. Internationaal is het besef doorgedrongen dat we echt concrete acties moeten ondernemen. We kunnen niet volstaan met mooie plannen en in de verdere toekomst gelegen doelen.

Tenslotte toerisme. Wij zijn het eens met het door het college geformuleerde dilemma. Enerzijds van belang voor de lokale economie, anderzijds een toenemende bron van overlast. Wij steunen daarom het door het college geformuleerde beleid met een balans tussen leefbaarheid en beleefbaarheid.

Openbaar domein

Er wordt nog steeds gewerkt aan het project bereikbaarheid Waterland. Belangrijke onderdelen zijn de reconstructie van het kruispunt bij het Schouw, de onderdoorgang bij Broek, en de herinrichting van de aansluiting bij Monnickendam. Helaas loopt het project trager dan gepland.

Mijn fractie is blij met de initiatieven vanuit de vervoerregio om bij het Rijk structurele financiering te krijgen voor de fietsinfrastructuur. Een goede fietsinfrastructuur in onze regio kan meer mensen verleiden om van de auto over te stappen op de fiets. Goede verbindingen en goede stallingsvoorzieningen zijn dan essentieel.

Biodiversiteit is inmiddels een breed gedragen begrip. Bij steeds meer boeren zien we stroken met bloemen. Wij onderschrijven het belang dat het college hecht aan biodiversiteit in de openbare ruimte. Meer groen en minder stenen in de openbare ruimte en privétuinen helpen ook bij het verwerken van heftige regenbuien. Met het toenemen van heftige buien een aspect dat aan belang wint.

Tenslotte de sport. Wij zijn blij met het besluit om een nieuwe sporthal te realiseren. Sport is een belangrijke voorziening en van belang voor een goede gezondheid van onze inwoners.

Sociaal domein

Bij de start van dit college waren we geconfronteerd met grote tekorten in het sociaal domein. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat de tekorten moesten worden terug gedrongen met behoud van een sociaal beleid. Het college is in deze opdracht goed geslaagd. Voor zo ver mogelijk, een flink aantal voorzieningen kent een open einde regeling, (dat wil zeggen dat de gemeente verplicht is te leveren, ook als het budget op is ) is het college er in geslaagd de kosten redelijk goed beheersbaar te krijgen. Tegelijkertijd is het college er in geslaagd de kwaliteit van de zorg te waarborgen en haar eigen regiefunctie te versterken.  Er is nog onzekerheid over de omvang van de rijksbijdrage. Het is natuurlijk schandelijk dat er een rechtszaak van de gemeente tegen het rijk nodig is om het rijk te dwingen voldoende middelen ter beschikking te stellen voor deze opgelegde taak. Ook nu is er nog geen zekerheid over de omvang. Het demissionaire kabinet heeft alleen incidenteel de bijdrage verhoogd. Het is afhankelijk van de kabinetsformatie wat de structurele verhoging wordt.

Bestuur/overhead

Nu de meerderheid in deze raad heeft gekozen voor zelfstandigheid, dwingt dat ons om waar nodig samen te werken met gemeenten in de regio. Ook zal de raad zelf meer inspanning moeten leveren om invloed te kunnen hebben op gemeenschappelijke regelingen. Dat vergt vroegtijdig afstemming met collega raadsleden in de regio. De rekenkamercommissie heeft hier enkele jaren geleden aanbevelingen voor gedaan. En dat brengt mij op de rekenkamercommissie. Ik ben nu bijna 10 jaar lid van de lokale rekenkamercommissie. Het valt mij op dat er relatief weinig met de aanbevelingen wordt gedaan. Daar doet u zich als raad tekort mee.