Het is nu tijd voor meer dan mooie woorden, er moet nu echt actie ondernomen worden. En het is soms ook moeilijk en ingewikkeld om die mooie woorden in daden om te zetten. Maar als iets moeilijk is, is dat natuurlijk geen reden om het op te geven, zo zijn wij, die stijfkoppige Waterlanders niet gebouwd, wij gaan net zolang door tot we de klimaatdoelstellingen ook daadwerkelijk behaald hebben.

Het klimaatprobleem wordt gelukkig inmiddels breed erkend. Dat vraagt om een verandering in onze leefwijze. Minder verre vliegreizen, minder vlees eten, het isoleren van huizen met toch voldoende ventilatie, alle daken vol zonnepanelen, meer elektrisch openbaar en deelvervoer. Meer biodiversiteit en natuur-inclusief en klimaat-adaptief bouwen, weg met die verharding in openbare ruimte en de tuinen, stenen en tegels eruit, planten ervoor terug, alleen zo kan het regenwater straks nog op een verantwoorde manier van ons land komen. Voor al deze maatregelen zal steun van een sterke overheid, die de regie pakt, nodig zijn. Deze klimaatopgaven zijn een ongelijkheidsprobleem en wanneer wij geen sociale duurzame actie ondernemen worden de mensen met een kleinere portemonnee het hardst getroffen. We daarom natuurlijk wel oog voor elkaar, energiearmoede is uit den boze, alle Waterlanders moeten mee kunnen komen met de veranderingen die nodig zijn.

En we hebben ook al mooie dingen bereikt in Waterland. Onze openbare verlichting is nu standaard Ledverlichting, we hebben het plaatsen van zonnepanelen mogelijk gemaakt en coöperatieve energie-initiatieven geholpen, we hebben duurzame elektrische deelauto’s mogelijk gemaakt in steeds meer kernen. De gemeentelijke organisatie heeft zich gecommitteerd aan duurzame inkoop uitgangspunten, de gemeentelijke gebouwen worden verduurzaamd en we hebben een super duurzame nieuwe gemeentewerf gebouwd. We organiseerden een Jongerentafel over de Regionale Energie Strategie en het duurzaamheidsfonds zorgde voor extra geld voor inwoners om ze te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Bij het vaststellen van de Regionale Energie Strategie blijft uitbreiding van windenergie bij de Nes gelukkig nog steeds mogelijk, het lijkt ons heel verstandig als de gemeente ook een financieel belang in de turbines neemt zodat naast groene stroom naar de burgers er ook geld naar de gemeentekas kan vloeien.

Als we dan terugkijken naar het coalitieakkoord en de afgelopen bestuursperiode zijn we trots op dat duurzaamheidsfonds, we zijn trots dat bij de woningbouwplannen voor het Galgeriet sociale en duurzame bouw het uitgangspunt gebleven is. We zijn trots op onze sportvoorzieningen en dat we een nieuwe sporthal in Monnickendam mogelijk kunnen maken. Het pontje bij Ilpendam blijft gelukkig in de vaart met een flinke bijdrage vanuit de provincie en de vervoerregio. Binnen het sociaal domein zijn we er trots op dat we samen met de PvdA de zorg hebben kunnen veiligstellen en dat we voor onze kwetsbare inwoners, zoals de slachtoffers van de toeslagenaffaire zijn opgekomen.

Op het thema wonen hadden natuurlijk heel graag meer gewild. Het Galgeriet blijft een voor onze gemeente heel groot en ingewikkeld project, we kunnen niet wachten tot de sloop en het bouwrijp maken van de grond nog verder kan gaan. De kunst in de openbare ruimte van het Galgeriet gaat vorm krijgen met input van de bevolking en startersleningen worden eindelijk mogelijk in Waterland, een onderwerp waar we als GroenLinks al zeker 12 jaar aan werken.

Het landelijke beleid van het afgelopen decennium heeft geleid tot een enorme woningnood, waar starters het op moeten nemen tegen huisjesmelkers en het voorzieningenniveau onder druk staat door een leegloop van vaste bewoners, zoals op de Rozenwerf op Marken. GroenLinks vindt dat iedereen recht heeft op een betaalbare woning. Huizen zijn er om een leven in op te bouwen en dus moet er een zelfbewoningsplicht worden ingevoerd.

Op het gebied van de sociale woningbouw stellen we vast dat het heel erg moeilijk is om sociale koopwoningen sociaal te houden. Daarnaast is voor iemand die überhaupt geen hypotheek kan krijgen, welke soort koopwoning dan ook geen uitkomst. Wij kijken dan ook vol belangstelling naar de Gemeente Purmerend waar PvdA Wethouder Kroese (What’s in a name) een verhouding van 30% sociale huur, 30% middenhuur en sociale koop en 40% vrije sector koop/huur toepast op de bouwprojecten. Bij de komende verkiezingen zal dit onze inzet zijn, om zo te zorgen dat een woning bereikbaar blijft voor elke Waterlander ongeacht de grote van z’n portemonnee.

We zijn heel erg trots op de woningbouw op de Kohnstammlocatie, dat is het goede voorbeeld van sociaal en duurzaam bouwen, waar gelukkig heel veel Waterlander terecht kunnen in sociale huur maar ook in vrijesectorwoningen. Het breekt ons hart dat ook hier helaas al de investeerders koopwoningen opgekocht hebben en voor woekerprijzen door verhuren.

Dan de financiële situatie, daar zit wel een verband met de keuze voor zelfstandigheid die een meerderheid van de raad hier heeft gemaakt. Het uitgangspunt voor het financiële beleid van dit college was altijd alleen inflatiestijging. De verdere lastenverzwaring is steeds een keuze geweest van de partijen die voor zelfstandigheid hebben gekozen. Bij de milieustraat dreigt weer zo een keuze te gaan vallen. De gemeente Purmerend gaat haar milieustraat naar de Purmer verhuizen en dat is precies zoals veel partijen dit graag wilde zien. Helaas denken er nog steeds partijen dat het met te weinig geld zelf bouwen van een milieustraat op een qua verkeersituatie levensgevaarlijke plek in Katwoude een goed idee is, dat is zeker niet het geval, het zal tot achteruitgang van de dienstverlening en stijging van de kosten gaan leiden. We hopen dat dit uiteindelijk tot alle partijen in deze raad zal doordringen en dat de burgers van Waterland niet met nog een onnodige lastenverzwaring worden opgezadeld.

Binnen het college gingen de personeelswisselingen dit jaar ook door. Wethouder Ruimtelijk ordening en wonen Jelle Kaars trad voor het zomerreces onverwachts af en werd vervangen door Theo van Eijk en tijdens het reces bleek Wethouder financiën Marieke van Dijk ook te vertrekken, die is inmiddels vervangen door Hendrik Boland.

In Waterland zijn we deze bestuursperiode inmiddels vier griffiers, drie burgemeesters, drie wethouders financiën, twee gemeentesecretarissen en twee wethouders Ruimtelijke ordening verder. De stabiele factoren in het dagelijks bestuur van de Gemeente Waterland zijn Astrid van de Weijenberg en Ton van Nieuwkerk, de wethouders namens GroenLinks en de PvdA en daar zijn we heel trots op.

Na het vertrek van Janneke Wijman uit onze fractie in verband met haar studie, kwam er een plek in onze fractie vrij en daar is ons nieuwste duoraadslid Daan van de Eeckhout terecht gekomen, een kersverse vader met een passie voor amateurvoetbal en die actief bij wil dragen aan een mooie duurzame toekomst voor zijn kind.

Voor het zomerreces hielden we de eerste GroenLinks/PvdA borrel, dat smaakt naar meer, we gaan geen energie meer besteden aan bestrijden van elkaar, alle energie gaat naar het samen werken aan een sociaal en duurzaam Waterland en daar hebben we zin in!